Accserve Co.,Ltd.

บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
รับปรึกษาปัญหาภาษีอากร
027415530-1

โปรโมชั่น (Promotion)

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านบัญชี
ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัทฯ
และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
กับหน่วยงานของท่าน

!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
        ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าการขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวนั้น จะได้รับประโยชน์หรือผลตอบหรือไม่และไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลนิติบุคคล ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล ถ้าการประกอบกิจการ มีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบกิจการนั้นมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากการประกอบการนั้น เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
           2.1. การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
           2.2. การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าส่วนใดที่ยังมีสภาพเดิมและไม่ทำเป็นอุตสาหกรรม
           2.3. การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
           2.4. การขายปุ๋ย
           2.5. การขายปลาป่น อาหารสัตว์
           2.6. การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์
           2.7. การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียน
           2.8. การขายสินค้าของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
           2.9. การขายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา
           2.10. การขายบุหรี่เฉพาะที่ผลิตโดยองค์การของรัฐบาลและผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว
           2.11. การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาลและสลากบำรุงกาชาดไทย
           2.12. การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากรหรือแสตมป์อื่นของรัฐบาลเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาไม่เกินมุลค่าที่ตราไว้
           2.13. การบริจาคสินค้าให้แก่
                    2.13.1. สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
                    2.13.2. องค์การหรือสถานสาธารณะกุศลหรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจาก ใน ก. ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3. กำหนดเวลาในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
          3.1.  แจ้งเลิกประกอบกิจการ15 วัน นับแต่วันเลิกประกอบกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
          3.2.  แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เช่นการเปลี่ยนแปลงประเภทของสินค้าหรือบริการ ของกิจการที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่   การเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบการการเปลี่ยนแปลงการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรับก่อนหักรายจ่าย
                  เป็น การคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ การเพิ่มหรือลดสาขา การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
          3.3. แจ้งเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม 15 วัน ก่อนวันเปิดสถานประกอบการ

4. แจ้งปิดสถานประกอบการบางแห่ง 15 วัน นับแต่วันเปิดสถานประกอบการ

5. แจ้งการย้ายสถานประกอบการ
          5.1. สถานประกอบการใหม่อยู่เขตเดิม 15 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบการโดยจะต้องยื่นแบบ ภ.พ. 09 พร้อมกับคืน ภ.พ20 หรือ ภพ.21 ของสถานประกอบการเดิม ณ. หน่วยจดทะเบียนทีได้จดไว้
          5.2. สถานประกอบการใหม่อยู่ต่างเขต 15 วัน จะต้องยื่น ภ.พ. 09 ณ หน่วยจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 15 วัน และยื่น ภ.พ.09 พร้อมกับคืน ภ.พ.20 หรือ ภ.พ 21 ของสถานประกอบการเดิม ณ หน่วยจดทะเบียนท้องที่ ที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่ก่อนวันเปิดสถานประกอบการแห่งใหม่ 

6. แจ้งการโอนกิจการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 15 วัน ก่อนการโอนกิจการ

7. แจ้งการรับโอนกิจการ 15 วัน ก่อนวันรับโอนกิจการ

8. แจ้งการควบกิจการ 15 วัน
           ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะควบเข้ากันต้องแจ้งเลิกกิจการภายใน 15 วัน นับแต่วันควบกิจการ และนิติบุคคลใหม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ

9. แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 15 วัน นับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวในกรณีที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็น เวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

บริษัท แอ็คเซิร์ฟ จำกัด

ที่อยู่ 22 อาคารพีพีเพลส ซอยสุขุมวิท62 (แยก8-5) ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ (02) 741-5530-1 แฟกซ์ (02) 741-5532 อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

powered by bewebplus